DestinyNet 命理網專業諮詢首選:命理網論命平台議題選項
議題評分
#1108684 - 2008-11-15 00:08:56 行善訊息匯整
jwjwo 離線

三陽開泰
註冊: 1999-12-22
文章數: 3520
來自: 開開心心的天堂國度
這邊會整理一些幫助大家行善的訊息,

不論您是平常單純開心想助人或想要藉行善來迴向以改善命運,

都可以來這邊參考哦~編輯者: jwjwo (2008-11-15 00:51:30)
_________________________
******************************************************************************


若對我有興趣請看星平透壬穿禽

改過與行善可改變命運,請見《太上感應篇》《了凡四訓》(請google)
比較圓滿的行善觀念,請見金剛經(每天嘴唸心想就不難懂^^)
******************************************************************************
文殊汝當知,一切諸如來。
從於本因地,皆以智慧覺。
了達於無明,知彼如空華,
即能免流轉,又如夢中人,
醒時不可得,覺者如虛空。
平等不動轉,覺遍十方界。
即得成佛道,眾幻滅無處。
成道亦無得,本性圓滿故。
菩薩於此中,能發菩提心。
末世諸眾生,修此免邪見。
--大方廣圓覺修多羅了義經
↑回到頂端↑
#1108685 - 2008-11-15 00:09:34 流浪動物 [Re: jwjwo]
jwjwo 離線

三陽開泰
註冊: 1999-12-22
文章數: 3520
來自: 開開心心的天堂國度


編輯者: jwjwo (2008-11-15 00:19:22)
_________________________
******************************************************************************


若對我有興趣請看星平透壬穿禽

改過與行善可改變命運,請見《太上感應篇》《了凡四訓》(請google)
比較圓滿的行善觀念,請見金剛經(每天嘴唸心想就不難懂^^)
******************************************************************************
文殊汝當知,一切諸如來。
從於本因地,皆以智慧覺。
了達於無明,知彼如空華,
即能免流轉,又如夢中人,
醒時不可得,覺者如虛空。
平等不動轉,覺遍十方界。
即得成佛道,眾幻滅無處。
成道亦無得,本性圓滿故。
菩薩於此中,能發菩提心。
末世諸眾生,修此免邪見。
--大方廣圓覺修多羅了義經
↑回到頂端↑
#1108688 - 2008-11-15 00:10:21 急難救助 [Re: jwjwo]
jwjwo 離線

三陽開泰
註冊: 1999-12-22
文章數: 3520
來自: 開開心心的天堂國度
.
_________________________
******************************************************************************


若對我有興趣請看星平透壬穿禽

改過與行善可改變命運,請見《太上感應篇》《了凡四訓》(請google)
比較圓滿的行善觀念,請見金剛經(每天嘴唸心想就不難懂^^)
******************************************************************************
文殊汝當知,一切諸如來。
從於本因地,皆以智慧覺。
了達於無明,知彼如空華,
即能免流轉,又如夢中人,
醒時不可得,覺者如虛空。
平等不動轉,覺遍十方界。
即得成佛道,眾幻滅無處。
成道亦無得,本性圓滿故。
菩薩於此中,能發菩提心。
末世諸眾生,修此免邪見。
--大方廣圓覺修多羅了義經
↑回到頂端↑
#1108695 - 2008-11-15 00:23:29 清寒接濟 [Re: jwjwo]
jwjwo 離線

三陽開泰
註冊: 1999-12-22
文章數: 3520
來自: 開開心心的天堂國度


編輯者: jwjwo (2008-12-05 21:51:29)
_________________________
******************************************************************************


若對我有興趣請看星平透壬穿禽

改過與行善可改變命運,請見《太上感應篇》《了凡四訓》(請google)
比較圓滿的行善觀念,請見金剛經(每天嘴唸心想就不難懂^^)
******************************************************************************
文殊汝當知,一切諸如來。
從於本因地,皆以智慧覺。
了達於無明,知彼如空華,
即能免流轉,又如夢中人,
醒時不可得,覺者如虛空。
平等不動轉,覺遍十方界。
即得成佛道,眾幻滅無處。
成道亦無得,本性圓滿故。
菩薩於此中,能發菩提心。
末世諸眾生,修此免邪見。
--大方廣圓覺修多羅了義經
↑回到頂端↑
#1108697 - 2008-11-15 00:29:22 愛心關懷 [Re: jwjwo]
jwjwo 離線

三陽開泰
註冊: 1999-12-22
文章數: 3520
來自: 開開心心的天堂國度


編輯者: jwjwo (2008-12-06 17:29:33)
_________________________
******************************************************************************


若對我有興趣請看星平透壬穿禽

改過與行善可改變命運,請見《太上感應篇》《了凡四訓》(請google)
比較圓滿的行善觀念,請見金剛經(每天嘴唸心想就不難懂^^)
******************************************************************************
文殊汝當知,一切諸如來。
從於本因地,皆以智慧覺。
了達於無明,知彼如空華,
即能免流轉,又如夢中人,
醒時不可得,覺者如虛空。
平等不動轉,覺遍十方界。
即得成佛道,眾幻滅無處。
成道亦無得,本性圓滿故。
菩薩於此中,能發菩提心。
末世諸眾生,修此免邪見。
--大方廣圓覺修多羅了義經
↑回到頂端↑
#1108698 - 2008-11-15 00:33:32 國際和平 [Re: jwjwo]
jwjwo 離線

三陽開泰
註冊: 1999-12-22
文章數: 3520
來自: 開開心心的天堂國度


編輯者: jwjwo (2009-03-15 09:49:13)
_________________________
******************************************************************************


若對我有興趣請看星平透壬穿禽

改過與行善可改變命運,請見《太上感應篇》《了凡四訓》(請google)
比較圓滿的行善觀念,請見金剛經(每天嘴唸心想就不難懂^^)
******************************************************************************
文殊汝當知,一切諸如來。
從於本因地,皆以智慧覺。
了達於無明,知彼如空華,
即能免流轉,又如夢中人,
醒時不可得,覺者如虛空。
平等不動轉,覺遍十方界。
即得成佛道,眾幻滅無處。
成道亦無得,本性圓滿故。
菩薩於此中,能發菩提心。
末世諸眾生,修此免邪見。
--大方廣圓覺修多羅了義經
↑回到頂端↑
#1108700 - 2008-11-15 00:35:50 公益講座 [Re: jwjwo]
jwjwo 離線

三陽開泰
註冊: 1999-12-22
文章數: 3520
來自: 開開心心的天堂國度


編輯者: jwjwo (2008-11-15 00:39:19)
_________________________
******************************************************************************


若對我有興趣請看星平透壬穿禽

改過與行善可改變命運,請見《太上感應篇》《了凡四訓》(請google)
比較圓滿的行善觀念,請見金剛經(每天嘴唸心想就不難懂^^)
******************************************************************************
文殊汝當知,一切諸如來。
從於本因地,皆以智慧覺。
了達於無明,知彼如空華,
即能免流轉,又如夢中人,
醒時不可得,覺者如虛空。
平等不動轉,覺遍十方界。
即得成佛道,眾幻滅無處。
成道亦無得,本性圓滿故。
菩薩於此中,能發菩提心。
末世諸眾生,修此免邪見。
--大方廣圓覺修多羅了義經
↑回到頂端↑
#1108703 - 2008-11-15 00:45:07 宗教募款 [Re: jwjwo]
jwjwo 離線

三陽開泰
註冊: 1999-12-22
文章數: 3520
來自: 開開心心的天堂國度
_________________________
******************************************************************************


若對我有興趣請看星平透壬穿禽

改過與行善可改變命運,請見《太上感應篇》《了凡四訓》(請google)
比較圓滿的行善觀念,請見金剛經(每天嘴唸心想就不難懂^^)
******************************************************************************
文殊汝當知,一切諸如來。
從於本因地,皆以智慧覺。
了達於無明,知彼如空華,
即能免流轉,又如夢中人,
醒時不可得,覺者如虛空。
平等不動轉,覺遍十方界。
即得成佛道,眾幻滅無處。
成道亦無得,本性圓滿故。
菩薩於此中,能發菩提心。
末世諸眾生,修此免邪見。
--大方廣圓覺修多羅了義經
↑回到頂端↑
#1109144 - 2008-11-16 09:53:29 心理勵志 [Re: jwjwo]
jwjwo 離線

三陽開泰
註冊: 1999-12-22
文章數: 3520
來自: 開開心心的天堂國度


編輯者: jwjwo (2008-12-06 17:28:47)
_________________________
******************************************************************************


若對我有興趣請看星平透壬穿禽

改過與行善可改變命運,請見《太上感應篇》《了凡四訓》(請google)
比較圓滿的行善觀念,請見金剛經(每天嘴唸心想就不難懂^^)
******************************************************************************
文殊汝當知,一切諸如來。
從於本因地,皆以智慧覺。
了達於無明,知彼如空華,
即能免流轉,又如夢中人,
醒時不可得,覺者如虛空。
平等不動轉,覺遍十方界。
即得成佛道,眾幻滅無處。
成道亦無得,本性圓滿故。
菩薩於此中,能發菩提心。
末世諸眾生,修此免邪見。
--大方廣圓覺修多羅了義經
↑回到頂端↑
#1109145 - 2008-11-16 09:53:56 學習成長 [Re: jwjwo]
jwjwo 離線

三陽開泰
註冊: 1999-12-22
文章數: 3520
來自: 開開心心的天堂國度


編輯者: jwjwo (2008-11-23 00:41:14)
_________________________
******************************************************************************


若對我有興趣請看星平透壬穿禽

改過與行善可改變命運,請見《太上感應篇》《了凡四訓》(請google)
比較圓滿的行善觀念,請見金剛經(每天嘴唸心想就不難懂^^)
******************************************************************************
文殊汝當知,一切諸如來。
從於本因地,皆以智慧覺。
了達於無明,知彼如空華,
即能免流轉,又如夢中人,
醒時不可得,覺者如虛空。
平等不動轉,覺遍十方界。
即得成佛道,眾幻滅無處。
成道亦無得,本性圓滿故。
菩薩於此中,能發菩提心。
末世諸眾生,修此免邪見。
--大方廣圓覺修多羅了義經
↑回到頂端↑
#1109146 - 2008-11-16 09:55:22 善行日記 [Re: jwjwo]
jwjwo 離線

三陽開泰
註冊: 1999-12-22
文章數: 3520
來自: 開開心心的天堂國度


編輯者: jwjwo (2008-11-16 10:12:05)
_________________________
******************************************************************************


若對我有興趣請看星平透壬穿禽

改過與行善可改變命運,請見《太上感應篇》《了凡四訓》(請google)
比較圓滿的行善觀念,請見金剛經(每天嘴唸心想就不難懂^^)
******************************************************************************
文殊汝當知,一切諸如來。
從於本因地,皆以智慧覺。
了達於無明,知彼如空華,
即能免流轉,又如夢中人,
醒時不可得,覺者如虛空。
平等不動轉,覺遍十方界。
即得成佛道,眾幻滅無處。
成道亦無得,本性圓滿故。
菩薩於此中,能發菩提心。
末世諸眾生,修此免邪見。
--大方廣圓覺修多羅了義經
↑回到頂端↑
#1109148 - 2008-11-16 09:57:02 身心保健 [Re: jwjwo]
jwjwo 離線

三陽開泰
註冊: 1999-12-22
文章數: 3520
來自: 開開心心的天堂國度
_________________________
******************************************************************************


若對我有興趣請看星平透壬穿禽

改過與行善可改變命運,請見《太上感應篇》《了凡四訓》(請google)
比較圓滿的行善觀念,請見金剛經(每天嘴唸心想就不難懂^^)
******************************************************************************
文殊汝當知,一切諸如來。
從於本因地,皆以智慧覺。
了達於無明,知彼如空華,
即能免流轉,又如夢中人,
醒時不可得,覺者如虛空。
平等不動轉,覺遍十方界。
即得成佛道,眾幻滅無處。
成道亦無得,本性圓滿故。
菩薩於此中,能發菩提心。
末世諸眾生,修此免邪見。
--大方廣圓覺修多羅了義經
↑回到頂端↑
#1112305 - 2008-11-23 00:40:09 義賣活動 [Re: jwjwo]
jwjwo 離線

三陽開泰
註冊: 1999-12-22
文章數: 3520
來自: 開開心心的天堂國度
_________________________
******************************************************************************


若對我有興趣請看星平透壬穿禽

改過與行善可改變命運,請見《太上感應篇》《了凡四訓》(請google)
比較圓滿的行善觀念,請見金剛經(每天嘴唸心想就不難懂^^)
******************************************************************************
文殊汝當知,一切諸如來。
從於本因地,皆以智慧覺。
了達於無明,知彼如空華,
即能免流轉,又如夢中人,
醒時不可得,覺者如虛空。
平等不動轉,覺遍十方界。
即得成佛道,眾幻滅無處。
成道亦無得,本性圓滿故。
菩薩於此中,能發菩提心。
末世諸眾生,修此免邪見。
--大方廣圓覺修多羅了義經
↑回到頂端↑
#1112312 - 2008-11-23 00:44:51 戒殺護生 [Re: jwjwo]
jwjwo 離線

三陽開泰
註冊: 1999-12-22
文章數: 3520
來自: 開開心心的天堂國度


編輯者: jwjwo (2008-11-23 00:46:20)
_________________________
******************************************************************************


若對我有興趣請看星平透壬穿禽

改過與行善可改變命運,請見《太上感應篇》《了凡四訓》(請google)
比較圓滿的行善觀念,請見金剛經(每天嘴唸心想就不難懂^^)
******************************************************************************
文殊汝當知,一切諸如來。
從於本因地,皆以智慧覺。
了達於無明,知彼如空華,
即能免流轉,又如夢中人,
醒時不可得,覺者如虛空。
平等不動轉,覺遍十方界。
即得成佛道,眾幻滅無處。
成道亦無得,本性圓滿故。
菩薩於此中,能發菩提心。
末世諸眾生,修此免邪見。
--大方廣圓覺修多羅了義經
↑回到頂端↑
#1112382 - 2008-11-23 08:42:24 Re: 戒殺護生 [Re: jwjwo]
不來不去 離線
亢龍有悔
註冊: 2007-07-13
文章數: 768
都是生命電視台的忠實觀眾阿...

幸會幸會^^
↑回到頂端↑
#1112724 - 2008-11-24 02:06:36 Re: 戒殺護生 [Re: 不來不去]
jwjwo 離線

三陽開泰
註冊: 1999-12-22
文章數: 3520
來自: 開開心心的天堂國度
生命電視台蠻好看的呀^^

護生功德很大,可惜現在弄得都不知道該怎麼放生了呢。

雖然很多批評的聲音,我個人是蠻認同海濤法師的理念的^^

平常吃飯那家餐廳放了很多生命出版的佛教故事書,蠻好看的,

看了心情都很好說^^
_________________________
******************************************************************************


若對我有興趣請看星平透壬穿禽

改過與行善可改變命運,請見《太上感應篇》《了凡四訓》(請google)
比較圓滿的行善觀念,請見金剛經(每天嘴唸心想就不難懂^^)
******************************************************************************
文殊汝當知,一切諸如來。
從於本因地,皆以智慧覺。
了達於無明,知彼如空華,
即能免流轉,又如夢中人,
醒時不可得,覺者如虛空。
平等不動轉,覺遍十方界。
即得成佛道,眾幻滅無處。
成道亦無得,本性圓滿故。
菩薩於此中,能發菩提心。
末世諸眾生,修此免邪見。
--大方廣圓覺修多羅了義經
↑回到頂端↑
#1662019 - 2013-10-19 07:44:32 Re: 戒殺護生 [Re: jwjwo]
cindy周 離線
或躍在淵
註冊: 2013-09-23
文章數: 279
既然是開放行善的子板

怎麼那麼少人來留言呢?
↑回到頂端↑
#1663856 - 2013-10-27 16:21:52 Re: 戒殺護生 [Re: 不來不去]
jwjwo 離線

三陽開泰
註冊: 1999-12-22
文章數: 3520
來自: 開開心心的天堂國度
留言的人很多是很好的,

少也不用氣餒哦^^

不殺生、並救護生命,除了是慈悲心之外,

對於自己也是有很大幫助的。

希望有愈來愈多的人都可以體會到這件事,

大家加油吧~

_________________________
******************************************************************************


若對我有興趣請看星平透壬穿禽

改過與行善可改變命運,請見《太上感應篇》《了凡四訓》(請google)
比較圓滿的行善觀念,請見金剛經(每天嘴唸心想就不難懂^^)
******************************************************************************
文殊汝當知,一切諸如來。
從於本因地,皆以智慧覺。
了達於無明,知彼如空華,
即能免流轉,又如夢中人,
醒時不可得,覺者如虛空。
平等不動轉,覺遍十方界。
即得成佛道,眾幻滅無處。
成道亦無得,本性圓滿故。
菩薩於此中,能發菩提心。
末世諸眾生,修此免邪見。
--大方廣圓覺修多羅了義經
↑回到頂端↑
#1836198 - 2016-01-25 08:06:45 Re: 戒殺護生 [Re: jwjwo]
富翁 離線
亢龍有悔
註冊: 2014-09-14
文章數: 652
內湖737夜市
寧記麻辣隔壁
有個老婆婆晚上都會出來賣養樂多
希望內湖的人去跟她搞關ㄧ下
_________________________
http://bit.ly/1rhSZbU


http://bit.ly/1bk8P1M

好話一句三冬暖,惡言半句六月寒。與人為善,和顏悅
色、和氣生財,好運常在。敬人者人恆敬之。而抱怨無
法解決問題,惡語更傷人,所謂病從口入、禍從口出。


人只要有一念爭辯,不管是贏是輸,業障都到你身邊。所以修行人,是非不爭辯,不為自己爭取好處,否則這些都是業障。隨緣消舊業,切莫造新秧。

行善,最能幫你累積正面能量,一個人廣做善事,他就積聚了宇宙間的愛的磁場,當他有危險時,他的潛意識會有感知,比較容易避免災難,就算真有災難,他也會化險為夷。宇宙間有一個強大的法則就是吸引力法則,你的思想是有氣場,有能量、有吸引力的。  
↑回到頂端↑板主:  jwjwo 
Google 搜尋
七嘴八舌
Facebook 塗鴉牆
最多貼文者 (30 天內)
杭玉薩 375
YingYing Lii 149
謝尚橗 133
蔡霹靂1 128
邱伯通 114
尖石老先生 101
yungshow 85
九流術士 79
coolwind 74
destiny125 73
doggyww 66
黃黃師傅 65
rblin 61
jcj 57
Geohobbist 55
最新議題
尖石遊記 6 世上沒有解不開的命盤
by 尖石老先生
14:53
[藝人]葉子楣
by coolwind
10:36
讓小孩讀私立學校好或公立學校好
by holame
10:01
20201027蔡霹靂講蔣大鴻的三元陽宅
:台中市西區美村路一段富狀元豬腳

by 蔡霹靂1
08:41
修行人如何面對衰老?
by rblin
07:13
對所有人都要有慈悲心
by rblin
07:11
名號就是佛的光明
by rblin
07:08
不要隨隨便便發誓“我們要生生世世在一起”
by 少奶奶
00:14
这个盤怎么看信封和 T-SQUARE 相位,多谢。
by 高森島主
22:04
請問何時能找到合適的工作?
by 風雲蒼天
20:27
測感情
by 回應
17:11
有一種默契叫無相利它!
by rblin
14:33
自己所念的佛到底是不是佛?
by rblin
14:30
念阿彌陀佛能把病治好的事實真相
by rblin
14:27
姻緣?
by 迷失中尋初衷
10:40
下一個大運會更好嗎?
by 臻
09:58
紫破+鈴星是否會一事無成,感情如何?
by 張易帆
03:39
請問何時會有新戀情
by JoeLee
01:13
再來一盤:學術交流
by YingYing Lii
2020-10-25 23:55:44
請問來年的整體運勢
by 良辰美景
2020-10-25 19:15:44
台灣將在五年內拿下中國大陸的政權 你相信嗎?
by homeway2010
2020-10-25 14:46:39
前任會回來找我嗎?
by 翁佳聖
2020-10-25 10:36:43
明天媽媽要開始治療大腸癌能否順利治好不惡

by 張傻寶
2020-10-25 10:19:21
子平八字與人生 第三十二章 耕寸集有財用煞印者
by 乃哥
2020-10-25 08:01:08
請幫忙解籤~~請示菩薩我這一生會有姻緣嗎
?

by 采羚
2020-10-24 23:11:36
誰在線上
10 線上使用者 (yungshow, Ms Ana, Treya, 6 隱形), 54 Guests and 45 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
最新使用者
YTChung, 楊育誠, SYD, 陳政浩, braincat
79762 註冊使用者
討論區統計
79762 使用者
54 討論區
209516 議題
2021491 文章

最高線上使用者: 1162 @ 2018-05-29 02:51:45

本站是個命理討論的園地,如果您要問命,請務必詳閱各板板規,遵守發問規則,不要只留個生日或是命盤, 其他什麼都沒提。貼命盤的方法請特別注意算完命盤後的文字說明,不要貼個沒人看懂歪七扭八的命盤, 貼錯命盤及未遵守板規者,文章很有可能被不預警刪除 另外,如果您提了問題,而有人回覆的話,不論對與錯,請務必多上來回應論命者, 我們不歡迎那種提了問題就等人回答,也不回應的人。我們需要的是,「良好的互動」及「長期的追蹤」。
本站大多數的討論區都得要註冊才能發言,您若是要張貼討論,請務必註冊為使用者, 如果您忘了您的密碼,請在登入」的畫面, 輸入您的帳號,再按一下我忘記我的密碼了」, 此時系統會寄一封信到您當時註冊的 Email 信箱裡面, 裡面則附有一個臨時密碼,請您拿到密碼後用此臨時密碼登入。登入之後可以在 編輯個人檔案」裡面修改成您習慣的密碼。
本站推薦瀏覽器: Firefox Chrome Safari
logo