Skip navigation
卦主
澤風大過 九二
象曰:老夫女妻,過以相與也。
彖曰:大過,大者過也。棟橈,本末弱也。剛過而中,巽而說行,利有攸往,乃亨。大過之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 有轉敗為勝之象。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 兌為陰,為金,巽為風,為木,定為金木生意。「枯楊生稊」,于種植林木,或販運樹木,皆「無不利」。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 就爻象,必待晚年,方可成名。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅昔年定多不利,係陽宅居于陰地;近來得陽九發動,必有枯樹開花,此其兆也。利。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 雖危得安。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 必得。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 主有老鰥重娶,得以生育。大利。
澤風大過 » 九二
2013/09/09 13:13
《高島斷易》2805-大過 九二
九二,枯楊生梯,老夫得其女妻,無不利。 《象傳》曰:老夫女妻,過以相與也。 二爻以陽居陰,陰盡則恐,陽來則生,物之常理。 [巽]為木,[兌]為澤,木之近水者為楊,澤而滅木,楊必枯矣,

觀看全文 (374 字)

澤風大過 » 九二
2011/01/14 17:26
明治三十一年(1898),占我國與清國交際,筮得大過之咸。
此卦兌上巽下,兌為金,為澤,屬正西;巽為風,為木,屬東南;金來剋木,顯見西來侵奪東南,《象》曰「澤滅木」,是其兆也。 今占得二爻,二爻以陽處陰,爻辭謂「枯楊生稊」,楊即巽木,為澤所滅,故「枯」。「枯

觀看全文 (329 字)

澤風大過 » 九二
2011/01/14 17:17
明治二十七年(1894)十二月,我軍入海城,有敵將宋慶乘雪中通路,屢來逆襲挑戰,海城幾危。筮得大過之咸。
此卦合上下二卦,有坎險之象,是兩軍共履困難。今爻辭曰「枯楊生稊」,楊以冬枯春生,必待春暖,我軍乃可突擊。「老夫得其女妻,無不利」,是我師既老,必得新來之兵,發助壯氣,可以制勝也。 後果有第二軍精兵新

觀看全文 (128 字)

澤風大過 » 九二
2011/01/14 17:13
明治二十二年(1889),友人來請占某家氣運,筮得大過之咸。
此卦上兌下巽,是以兌少女,居巽長女之上,少女不善理家,長女將取而代之,故一家因此有顛覆之患。 今占某家得此爻,家業之衰,得人理之,自然復盛,猶木之既枯,得陽氣發動,自然生稊。人雖既老,得配少妻,亦能

觀看全文 (111 字)