Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 上止下動,防隊下有妄動招亂者,或機密漏泄,或酗酒啟釁,最宜謹慎。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 頤象內動外止,主貨物內地升動,外地低落之象;又恐販貨出外,一時不能銷售。其貨物大約不離食品。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 山下有雷,雷發聲而山亦鳴,有聲名騰達之象。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 艮山欲止,震雷欲動,山在上,雷在下,恐地盤震動,宜防火災。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 內卦動而外卦止,必已動身,外事阻止。上九曰「利涉大川」,知必從水路而來,近則六七日,遠則六七月可到。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 主為言語飲食細故啟釁;下欲動而上止之,必有上官出而阻止,不終訟也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 上止下動,山屬土,雷屬火,主上焦寒閉,下焦熱瀉之象,必待五爻,象曰「順以從上」,庶上下通順乃吉。一爻一日,必至五日可愈。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 山下有雷,知其物為重物壓止,一時不見,待後可得。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 頤養也,婦主中饋,有養之義。外夫內妻,內動而外止,有婦從夫之象。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
顯示網友評論 :
第 27 卦 山雷頤
卦辭 頤:貞吉。觀頤,自求口實。
彖曰 頤貞吉,養正則吉也。觀頤,觀其所養也﹔自求口實,觀其自養也。天地養萬物,聖人養賢,以及萬民﹔頤之時義大矣哉!
象曰 山下有雷,頤﹔君子以慎言語,節飲食。
上九
  爻辭: 由頤,厲吉,利涉大川。
象曰: 由頤厲吉,大有慶也。
六五
      爻辭: 拂經,居貞吉,不可涉大川。
象曰: 居貞之吉,順以從上也。
六四
      爻辭: 顛頤,吉,虎視眈眈,其欲逐逐,無咎。
象曰: 顛頤之吉,上施光也。
六三
      爻辭: 拂頤,貞凶,十年勿用,無攸利。
象曰: 十年勿用,道大悖也。
六二
      爻辭: 顛頤,拂經,于丘頤,征凶。
象曰: 六二征凶,行失類也。
初九
  爻辭: 舍爾靈龜,觀我朵頤,凶。
象曰: 觀我朵頤,亦不足貴也。