Skip navigation
1 乾為天 » 卦象
2011/01/01 22:16
《文言》乾卦
《文言》曰: 元者、善之長也; 亨者、嘉之會也; 利者、義之和也; 貞者,事之幹也。 君子體仁足以長人,嘉會足以合禮,利物足以和義,貞固足以幹事。 君子行此四德者,故曰:元、貞、利、亨。   初九

觀看全文 (806 字)

1 坤為地 » 卦象
2011/01/01 22:18
《文言》坤卦
《文言》曰: 坤至柔而動也剛,至靜而德方。後得主而有常,含萬物而化光。「坤」道其順乎?承天而時行! 積善之家,必有餘慶。積不善之家,必有餘殃。臣弑其君,子弑其父,非一朝一夕之故,其所由來者漸矣,由

觀看全文 (265 字)

1 乾為天 » 卦象
2011/01/03 15:28
《周易本義》乾卦
●《周易上經》 周,代名也。易,書名也。 其卦本伏羲所畫,有交易、變易之義,故謂之易。 其辭則文王、周公所繫,故繫之周。 以其簡袠重大,故分為上下兩篇。 《經》則伏羲之畫,文王、周公之辭也。並孔子所

觀看全文 (4330 字)

1 坤為地 » 卦象
2011/01/03 17:27
《周易本義》坤卦
●[坤卦  坤下坤上] [b]●[坤,元亨,利牝馬之貞。君子有攸往,先迷後得,主利。西南得朋,東北喪朋。安貞吉。][/b] 牝,頻忍反。喪,去聲。一者,耦也,陰之數也。 坤者,順也,陰之性也。註中者,

觀看全文 (2100 字)

1 天澤履 » 初九爻辭
2011/01/10 19:13
《周易正義》1004-履初九
[b]●[初九:素履,往無咎。][/b] 處履之初,為履之始,履道惡華,故素乃無咎。 處履以素,何往不從?必獨行其願,物無犯也。 [疏]正義曰: 處履之始,而用質素,故往而無咎。 若不以質素,則有咎也。

觀看全文 (72 字)