Skip navigation
高島吞象,又名高島嘉右衛門,1832年生於江戶,逝世於1914年秋天。高島氏傳奇性的一生,現在時還為人所津津樂道。他的著作《高島嘉右衛門占例集》及《增補高島占卜》,在易學界裏面,到現在還享有很高的地位
雷山小過 » 彖曰
2013/09/14 15:09
《高島斷易》6202-小過 彖辭
《彖傳》曰:小過,小者過而亨也。 以利貞,與時行也。 柔得中,是以小事吉也。 剛失位而不中,是以不可大事也。 有飛鳥之象焉,飛鳥遺之音,不宜上,宜下,大吉,上逆而下順也。 「過當」之謂「

觀看全文 (1266 字)

雷山小過 » 卦辭
2013/09/14 15:08
《高島斷易》6201-小過 卦辭
[小過卦]二陽在內,四陰在外,「陰」為「小」,謂之小,陰過於陽,謂之「過」。 卦體[震]上[艮]下,[震],動也,[艮],止也, 動止宜得其中,若過動過止,皆謂之「過」。 [震]為雷,[艮]

觀看全文 (272 字)

水澤節 » 上六
2013/09/14 13:18
《高島斷易》6009-節 上六
上六,苦節,貞凶,悔亡。 《象傳》曰:苦節,貞凶,其道窮也。 六重陰不中,居[節]之極,是過節者。 《爾雅》:「鹵,鹹苦也。」 [坎]為水,潤下作鹹。[兌]為剛鹵,是味之苦者也

觀看全文 (298 字)

水澤節 » 九五
2013/09/14 13:17
《高島斷易》6008-節 九五
九五,甘節,吉。往有尚。 《象傳》曰:甘節之吉,居位中也。 五居尊位,為[節]之主,《象》所謂「當位以節,中正以通。」唯五當之。 《彖》首戒「苦節,不可貞」,反苦為甘,其道必貞,貞則

觀看全文 (359 字)

水澤節 » 六四
2013/09/14 13:16
《高島斷易》6007-節 六四
六四,安節,亨。 《象傳》曰:安節之亨,承上道也。 四本[坤]體,[坤]為安,故曰「安」。 居[坎]之始,[坎]為險,以[兌]節之,斯得化險為安,故曰「安節」。 「安節」者,安

觀看全文 (279 字)