Skip navigation
甲午戰爭(日稱日清戰爭;又稱第一次中日戰爭)是大清帝國和大日本帝國之間為爭奪朝鮮半島控制權而爆發的一場戰爭。由於發生年為1894年,即清光緒二十年,干支為甲午,史稱「甲午戰爭」。 [b]起因[/b]
地火明夷 » 初九
2011/01/11 16:04
明治二十八年(1895),占我國氣運,遇明夷之謙,呈之內閣總理大臣。
此卦日入地中,為昏暮之時。 就我國近時論之,離火之文明,盛於內地,逼於外國之交際,未能如意,故曰「明夷,利艱貞」。 今者我軍戰勝清國,余曾於本年六月初次起占,占得需卦,知海陸軍之全勝,並料

觀看全文 (269 字)

風雷益 » 九五
2011/01/11 04:28
明治二十八年(1895),占我國與清國交際,筮得益之頤。
此卦內卦為雷,其性動,外卦為風,其性順;內卦屬我,外卦屬清,即可見兩國之動靜矣。卦名曰益,知兩國必互受其益。 爻居九五,應在六二,二內,五外,亦當以二屬我,以五屬清。 二爻曰:「或益之十朋之龜,弗

觀看全文 (261 字)

澤火革 » 九四
2011/01/10 12:30
明治二十八年(1895)一月三十一日,我軍陷威海衛,清國北洋艦隊,據守劉公島,抗拒我軍。二月五日,筮得革之既濟。
此卦我為內卦,屬離火,清為外卦,屬兌金,有以火鑠金之象。 卦名曰革,革者改也,四爻正當變革之時,以火器攻打鐵艦,令彼艦輪改變旗號,歸命束降,是全勝之占也。 後果以水雷擊沉清國北洋艦隊,至十二日,北

觀看全文 (101 字)

艮為山 » 六二
2011/01/09 19:42
明治二十七年(1894)冬至,占戰後形勢,筮得艮之蠱,呈之內閣總理大臣。
卦體取諸山,卦象取諸身,身本動也,山則止而不動;卦又於身之中取諸背,背無所見,背亦不動也。 卦與震反,震動而艮止,所謂動極而止者也。 今占戰後形勢,得艮二爻,初為趾,二為腓,腓進於趾,腓能

觀看全文 (258 字)

雷天大壯 » 六五
2011/01/09 17:41
明治二十七年(1894)十一月二十日,某貴顯來訪曰:目下旅順口形勢如何?試為一筮,筮得大壯之夬。
以我國占旅順,旅順屬清,是外國也。今占得五爻,五居外卦之中,當以我國為內卦,旅順為外卦。 「喪」者清國,得者我國也。爻辭「喪羊于易」,「易」,謂容易也。蓋不須力戰而得之也,數日內,當必有捷報到來。 後數日,旅順陷,果如此占。

觀看全文 (86 字)