Skip navigation
火雷噬嗑 » 六三卦象
2011/01/15 04:28
占明治三十年(1897)秋豐歉,筮得噬嗑之離。
此卦頤中有物之象,占年成豐凶,得此卦,尤見適應也。 三爻辭曰:「噬臘肉,遇毒」,臘肉者,腌乾之小獸肉,體具備,臘時既久,易致生毒,是食物之不潔者也。 此卦有雷電交作之象,防七八月間大雨發,損害田穀

觀看全文 (157 字)

火雷噬嗑 » 六二卦象
2011/01/15 04:20
親友某來曰:「有一商業,為有望之事,請占其成否並吉凶。」筮得噬嗑之睽。
此卦口中有物所梗,擬之商業,則為積貯物品之象。 占得二爻,是輕易看過商事,反來意外損失。「噬膚」者,謂肉柔而亦噬;「滅鼻」者,為逢著剛強,商家致遭折鼻。故宜仔細留心,縝密從事,可無過也,故曰「噬膚滅鼻,無咎」也。 後果如此占。

觀看全文 (88 字)

風天小畜 » 上九卦象
2011/01/15 04:11
明治二十二年(1889)某月,某貴顯來訪談時事,請試占政黨首領某氏之氣運,筮得小畜之需。應其請而講小畜全卦之義。
此卦上爻。乾天,天氣上升,有雲隨之,被風吹散,不得為雨,謂之「密雲不雨」。以風之小,止天之大,故名此卦曰小畜。 以國家擬之,四爻一陰,得時得位,上下五陽,牽連應之。陽大陰小,以一陰止五陽,是小畜之義

觀看全文 (769 字)

風天小畜 » 九五卦象
2011/01/15 03:58
明治四年(1871)三月,友人岡日平藏氏來曰︰「余之將創一業,請占其成否。」筮得小畜之大畜。
此卦有畜積貨財之象,定可得商利之滿足也,但必得一信實夥友,以主其事,獲利之後,當分肥及之,庶幾相與有成也。 後果如此占。

觀看全文 (51 字)

風天小畜 » 六四卦象
2011/01/15 03:57
明治五年(1872),占某貴顯氣運,筮得小畜之乾。
此卦六四一陰,在九五之下,奉戴君德,制伏上下四陽之銳進。一陰之勢力本孤,惟以真誠相孚,能使群陽受畜。然陽亢則變生,不無可慮。曰「血去惕出」,其慮患也深矣,故「無咎」。 因呈此占于貴顯,貴顯首肯而

觀看全文 (112 字)