Skip navigation
風澤中孚 » 九五
2013/09/15 09:39
《高島斷易》6108-中孚 九五
九五,有孚攣如,无咎。 《象傳》曰:有孚攣如,位正當也。 九五為[孚]之主,「有孚」一言,惟五足以當之。 [巽]為繩,互[艮]為手,象攣,五居君位,二為臣位,五與二相應,即與二相孚。

觀看全文 (273 字)

風澤中孚 » 六四
2013/09/15 09:38
《高島斷易》6107-中孚 六四
六四,月幾望,馬匹亡,無咎。 《象傳》曰:馬匹亡,絕類上也。 六四重陰之爻,月,陰也,故象取月。 月至「幾望」而始盈,盈則中實,有孚之象。 四與五比,五為君位,日也;四為月,月

觀看全文 (461 字)

風澤中孚 » 六三
2013/09/15 09:38
《高島斷易》6106-中孚 六三
六三,得敵,或鼓或罷,或泣或歌。 《象傳》曰:或鼓或罷,位不當也。 《易》例以俱剛俱柔謂敵應,此爻三四俱柔,敵體也,故曰「得敵」。 二至四互[震],[震]為鼓,又互[艮],[艮]為止

觀看全文 (330 字)

風澤中孚 » 九二
2013/09/15 09:37
《高島斷易》6105-中孚 九二
九二,鳴鶴在陰,其子和之。我有好爵,吾與爾靡之。 《象傳》曰:其子和之,中心願也。 「鶴鳴」、「子和」,喻[中孚]之相應也。 鶴為陽鳥,二以陽處陰,故曰「在陰」。 《春秋‧說題

觀看全文 (343 字)

風澤中孚 » 初九
2013/09/15 09:36
《高島斷易》6104-中孚 初九
初九,虞吉,有他不燕。 《象傳》曰:初九虞吉,志未變也。 「虞」,虞人也。 [巽]四曰「田獲三品」[兌]五曰「孚於剝」。 《月令》:「冬日剝陰木。」《詩》云:「九月剝棗,是謂斬木。」

觀看全文 (388 字)