Skip navigation
卦主
澤雷隨 初九 象曰 官有渝,從正吉也。出門交有功,不失也。
澤雷隨 » 初九象曰
2011/01/11 03:35
《周易正義》1705-隨初九 象辭

●《象》曰:「官有渝」,從正吉也。「出門交有功」,不失也。] [疏]正義曰: 「官有渝從正吉」者,釋「官有渝」之義。 所執官守正,能隨時渝變,以見貞正則往隨從,故云「從正吉」。 「出門交有功不失」者,釋「交有功」之義。 以所隨之處,不失正道,故出門即有功也。

回應與討論