Skip navigation
地火明夷 初九 象曰:君子于行,義不食也。
彖曰:明入地中,明夷。內文明而外柔順,以蒙大難,文王以之。利艱貞,晦其明也,內難而能正其志,箕子以之。
地火明夷 » 初九卦象
2011/01/11 02:04
明治二十八年(1895),占我國氣運,遇明夷之謙,呈之內閣總理大臣。

此卦日入地中,為昏暮之時。

就我國近時論之,離火之文明,盛於內地,逼於外國之交際,未能如意,故曰「明夷,利艱貞」。

今者我軍戰勝清國,余曾於本年六月初次起占,占得需卦,知海陸軍之全勝,並料後日有三國干涉之議。外或以威武為頌揚,內實以富強生嫉妒,是各國之狡計也。

今得此卦,之我軍當此戰勝之餘,軍艦或有損傷,而不適用。兵士或有疲敝,而不可復勞,則猶如鳥之傷翼而不能飛揚,謂之「明夷於飛,垂其翼」。

計欲進而相抗,無如兵力之不足何?計欲退而議和,無如國民之不服何?日夜籌思,幾廢寢食,謂之「三日不食」。

爻象所謂「用晦而明」者,是指我國所嚮往也;謂之「有攸往,主人有言」者,即只三國煩言也。

果哉!四月媾和之約成,同時有三國之干涉,我遂還付遼東,得償金而結局。

回應與討論