Skip navigation
地火明夷 初九 象曰:君子于行,義不食也。
彖曰:明入地中,明夷。內文明而外柔順,以蒙大難,文王以之。利艱貞,晦其明也,內難而能正其志,箕子以之。
地火明夷 » 初九卦象
2011/01/11 01:48
有友人某甲趕來,請占氣運,筮得明夷之謙。

明夷,離火被坤土掩,明受傷也,離又有離散之義。

觀足下相貌,骨間有黑氣所蒙,是明被黑掩,知將與主人離散矣,故爻曰「主人有言」。

玩初爻之辭,顯見足下與主人不諧,意欲辭去。爻曰「於飛,垂其翼」,恐欲行而為主家所纏束,故垂翼而不能飛也。即從此他往,恐前途不利,尚有馮驩彈鋏,子胥吹簫之難。時運不佳,宜匿迹避禍。

回應與討論
站長 2011/01/11 01:52

馮驩彈鋏 , 子胥吹簫

馮驩彈鋏 : 指懷才不遇或有才華的人希望得到恩遇。

子胥吹簫 , 吹簫乞食 : 原指伍春秋時子胥于吳市吹簫向人乞討。後指沿街乞討。