Skip navigation
火風鼎 彖曰 鼎,象也。以木巽火,亨飪也。聖人亨以享上帝,而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明,柔進而上行,得中而應乎剛,是以元亨。
火風鼎 » 彖曰
2013/09/14 22:01
《高島斷易》5002-鼎 彖辭

《彖傳》曰:

鼎,象也。以木巽火,亨飪也。

聖人亨以享上帝,而大亨以養聖賢。

巽而耳目聰明,柔進而上行,

得中而應乎剛,是以元亨。

凡器莫重於鼎,製器尚象,故曰「鼎,象也。」

卦體下[巽]上[離],[離]為火,[巽]為風,亦為木,

中互澤水,爨以木火,是鼎鍋烹飪之象。

聖人用之於祭祀,烹犢以享上帝,用之於賓客,大亨以養聖賢。

鼎者,三足兩耳,

卦體初爻下陰為足,

二、三、四三陽象中實,為腹,

五陰為耳,上陽為鉉,是「鼎」象也。

烹飪者,鼎之用也。

下[巽],順也,上[離]為目,五為耳,有內[巽]順而外聰明之象。

卦自[巽]來,陰進居五,下應九二之陽,故其占曰元亨。

享帝養賢,是極言鼎之用,「巽而耳目聰明」,是極言鼎之德。

「柔進而上行」,由[巽]進[離]也。[離]為明,能明則通矣。

「得中而應乎剛」,以五應二也,二中實,有實則大矣,是以元亨,此所以耳目聰明。

三代聖王,皆以鼎為寶,豈徒取尋常烹飪已哉!

以此卦擬人事,卦體火上木下,中互金水,金以鑄鼎,鼎以盛水,

鼎下以木火炊之,為之烹飪,是古火食之遺制也。

此為人事飲食之常,不可一日或缺者也。

王者以鼎之貴,用以享帝養賢,而下民則為承祭款賓,亦禮所不廢。

或椎牛奉祭,感切露霜,或殺雞歡留,情殷信宿,蓋其真誠之意,有假器而形之者也。

按《玉篇》云:「鼎所以熟物器也。」

《說文》云:「鼎三足兩耳,和五味寶器也。」乃知鼎為調味之具。

凡味之變,水最為始,五味三才,九沸九變,火為之紀,時徐時疾,無失其理,

鼎中之變,精微纖妙,口弗能言,智弗能喻,要其運用無過調火,

惟[離]得烹飪之功,惟[巽]得緩急之用。

[離],火也,火之功藉木而著,火之用藉水而濟,遇木則生明,遇水則有聲;

生明則目可視,有聲則耳可聽。

[鼎]以[離]為目,以五為耳,是內[巽]順而外聰明也,

故曰「巽而耳目聰明」。

「柔進而上行,得中而應乎剛。」鼎有此二德,而鼎所以日用日新,其道乃得大亨也。

人事之欲捨舊從新者,皆當取法於[鼎]焉。

以此卦擬國家,古者鑄鼎象物,協於上下,以承天體,有德者得之,昏德者失之,

是[鼎]以德為去留,故君子必「正位凝命」以保此鼎也。

推之調和五味,鼎之用在烹飪也。

大武一斛,鼎之尊在享帝也;

盛饌四簋,鼎之隆在養賢也。而能保守此鼎而不失者,則唯在夫德。

德足應天,而天受其享,德能養賢,而賢受其養。

然桀有鼎而遷於商,紂有鼎而遷於周,謂鼎無靈也,而儼有靈矣。

鼎無耳而能聽,鼎無目而能視,天下之物,聰明者莫若鼎也,故曰「巽而耳目聰明。」

「柔進而上行者」,由[巽]而進[離],[離]上炎,故曰「上行」。

「得中而應乎剛」者,中虛以應二,二「有實」,故曰「應乎剛」。

是[鼎]之所以成[鼎],為帝王所至寶者,在此矣。

中天之世,所謂明四目,達四聰,總不外此「耳目聰明」之用也哉。

通觀此卦,[井]取用於水,[鼎]取用於火,故[井][鼎]二卦,爻象相似。

蓋[井]以[坎]水為主,下象井而上象上;

[鼎]以[離]火為主,下象鼎而上象亨。

[井]汲在上,故[坎]居上,而上卦多吉,

[鼎]烹在上,故[離]居上,而上卦亦多吉。

二卦居[革]之間,井革則修,鼎革則遷,鼎者、新也。

有王者興,必以鼎為受命之符,特牲告廟,酒醴饗賓,心之誠,禮之隆,無不以鼎為重焉。

「巽而耳目聰明」者,即所謂「亹聰明,作元後」是也。

其命維新,其道大亨,其化則柔而上行,其德則中而應剛,

其器也,則宗廟享之,子孫保之,所願萬世有道而不遷也。

回應與討論