Skip navigation
專業論命首選:論命平台
卦主
地風升 卦象 象曰:地中生木,升﹔君子以順德,積小以高大。
彖曰:柔以時升,巽而順,剛中而應,是以大亨。用見大人,勿恤﹔有慶也。南征吉,志行也。
地風升 » 卦象
2011/02/06 18:04
《周易注》 升

升,元亨。用見大人,勿恤。 【注】巽順可以升。陽爻不當尊位,无嚴剛之正,則未免於憂;故用見大人,乃勿恤也。 南征吉。 【注】以柔之南,則麗乎大明也。 彖曰:柔以時升, 【注】柔以其時,乃得升也。 巽而順,剛中而應,是以大亨。 【注】純柔則不能自升,剛亢則物不從。既以時升,又巽而順,剛中而應,以此而升,故得大亨。 用見大人,勿恤;有慶也。南征吉,志行也。 【注】巽順以升,至于大明,志行之謂也。 象曰:地中生木,升;君子以順德,積小以高大。 初六,允升,大吉。 【注】允,當也。巽卦三爻皆升者也。雖无其應,處升之初,與九二九三合志俱升。當升之時,升必大得,時以大吉也。 象曰:允升大吉,上合志也。 九二,孚,乃利用禴;无咎。 【注】與五為應,往必見任。體夫剛德,進不求寵,閑邪存誠,志在大業,故乃利用納約于神明矣。 象曰:九二之孚,有喜也。 九三,升虛邑。 【注】履得其位,以陽升陰,以斯而舉,莫之違距,故若升虛邑也。 象曰:升虛邑,无所疑也。 【注】往必得邑。 六四,王用亨于岐山。吉,无咎。 【注】處升之極,下升而進,可納而不可距也。距下之進,攘來自專,則殊咎至焉。若能不距而納,順物之情,以通庶志,則得吉而无咎矣。岐山之會,順事之情,无不納也。 象曰:王用亨于岐山,順事也。 六五,貞吉,升階。 【注】升得尊位,體柔而應,納而不距,任而不專,故得貞吉升階而尊也。 象曰:貞吉升階,大得志也。 上六:冥升,利于不息之貞。 【注】處升之極,進而不息者也。進而不息,故雖冥猶升也。故施於不息之正則可,用於為物之主則喪矣。終於不息,消之道也。 象曰:冥升在上,消不富也。

回應與討論