Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 雖有雷厲風行之勢,而恩澤不孚,只何小捷,難獲大勝。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 有外觀完美,內多耗失之象。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下平平,有動作被人牽阻之患。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 主有風波之患。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 主小康之家,防有口舌之禍。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 主風火之症。小兒吉,大人凶。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 主得懿美淑女,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 年成 主多風少雨,收成平平。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 恐舟行阻風,遲日可歸。無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女,又防小產。
顯示網友評論 :
第 9 卦 風天小畜
卦辭 小畜:亨。密雲不雨,自我西郊。
彖曰 小畜;柔得位,而上下應之,曰小畜。健而巽,剛中而志行,乃亨。密雲不雨,尚往也。自我西郊,施未行也。
象曰 風行天上,小畜﹔君子以懿文德。
上九
  爻辭: 既雨既處,尚德載,婦貞厲。月幾望,君子征凶。
象曰: 既雨既處,德積載也。君子征凶,有所疑也。
九五
  爻辭: 有孚攣如,富以其鄰。
象曰: 有孚攣如,不獨富也。
六四
      爻辭: 有孚,血去惕出,無咎。
象曰: 有孚惕出,上合志也。
九三
  爻辭: 輿說輻,夫妻反目。
象曰: 夫妻反目,不能正室也。
九二
  爻辭: 牽復,吉。
象曰: 牽復在中,亦不自失也。
初九
  爻辭: 復自道,何其咎,吉。
象曰: 復自道,其義吉也。