Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 屯營山上,地位過高,進退俱難。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 因一時價值過高,不合時宜,買賣均難。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途清高,有不屑於同流合汙之概。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 以其不諧時俗,反為人忌。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 想是老夫女妻,年歲相去過遠。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是過寒過熱之症,須調劑得中。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅想在高山。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
顯示網友評論 :
第 62 卦 雷山小過
卦辭 小過:亨,利貞,可小事,不可大事。飛鳥遺之音,不宜上宜下,大吉。
彖曰 小過,小者過而亨也。過以利貞,與時行也。柔得中,是以小事吉也。剛失位而不中,是以不可大事也。有飛鳥之象焉,有飛鳥遺之音,不宜上宜下,大吉﹔上逆而下順也。
象曰 山上有雷,小過﹔君子以行過乎恭,喪過乎哀,用過乎儉。
上六
      爻辭: 弗遇過之,飛鳥離之,凶,是謂災眚。
象曰: 弗遇過之,已亢也。
六五
      爻辭: 密雲不雨,自我西郊,公弋取彼在穴。
象曰: 密雲不雨,已上也。
九四
  爻辭: 無咎,弗過遇之。往厲必戒,勿用永貞。
象曰: 弗過遇之,位不當也。往厲必戒,終不可長也。
九三
  爻辭: 弗過防之,從或戕之,凶。
象曰: 從或戕之,凶如何也。
六二
      爻辭: 過其祖,遇其妣﹔不及其君,遇其臣﹔無咎。
象曰: 不及其君,臣不可過也。
初六
      爻辭: 飛鳥以凶。
象曰: 飛鳥以凶,不可如何也。