Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 泽有水,富饶之象。法制既精,议论亦确,无不获利也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 节制之军,登高涉险,可守可成。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 品行端正,律度精详,有鱼龙得水之象。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 宅临大泽,家道富有,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 运途中正,财源富有,惟宜外节出纳,内节身心,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 坎男兑女,水泽相成,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 病宜节饮食,慎行动。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
显示网友评论 :
第 60 卦 水泽节
卦辞 节:亨。苦节不可贞。
彖曰 节,亨,刚柔分,而刚得中。苦节不可贞,其道穷也。说以行险,当位以节,中正以通。天地节而四时成,节以制度,不伤财,不害民。
象曰 泽上有水,节;君子以制数度,议德行。
上六
      爻辞: 苦节,贞凶,悔亡。
象曰: 苦节贞凶,其道穷也。
九五
  爻辞: 甘节,吉;往有尚。
象曰: 甘节之吉,居位中也。
六四
      爻辞: 安节,亨。
象曰: 安节之亨,承上道也。
六三
      爻辞: 不节若,则嗟若,无咎。
象曰: 不节之嗟,又谁咎也。
九二
  爻辞: 不出门庭,凶。
象曰: 不出门庭,失时极也。
初九
  爻辞: 不出户庭,无咎。
象曰: 不出户庭,知通塞也。