Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 山藏货财,木能生发,且巽为商,利市三倍,得此卦象,自必能逐渐得利也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 防三军前进,在深山茂林之处,有敌兵埋伏。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 足膺贤才之选。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 必是德门仁里,君子居之。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 如木在高山,得逢春生发之象。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 必是贤德淑女,是以君子好逑。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是木克土之症,宜安居调养。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 望前生者男,望後生者女。
显示网友评论 :
第 53 卦 风山渐
卦主
卦辞 渐:女归吉,利贞。
彖曰 渐之进也,女归吉也。进得位,往有功也。进以正,可以正邦也。其位刚,得中也。止而巽,动不穷也。
象曰 山上有木,渐;君子以居贤德,善俗。
上九
  爻辞: 鸿渐于逵,其羽可用为仪,吉。
象曰: 其羽可用为仪,吉;不可乱也。
九五
  爻辞: 鸿渐于陵,妇三岁不孕,终莫之胜,吉。
象曰: 终莫之胜,吉;得所愿也。
六四
      爻辞: 鸿渐于木,或得其桷,无咎。
象曰: 或得其桷,顺以巽也。
九三
  爻辞: 鸿渐于陆,夫征不复,妇孕不育,凶;利御寇。
象曰: 夫征不复,离群丑也。妇孕不育,失其道也。利用御寇,顺相保也。
六二
      爻辞: 鸿渐于磐,饮食衎衎,吉。
象曰: 饮食衎衎,不素饱也。
初六
      爻辞: 鸿渐于干,小子厉,有言,无咎。
象曰: 小子之厉,义无咎也。