Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 宜確守本業,不得貪意外之財。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 宜各守疆界,不得馳域外之想。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 宜守舊,毋干幸進。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅地位雖狹,不可妄行改造。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 時運平平,宜退守,不宜妄動。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 命由前定,不可貪富嫌貧。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 止者終也,帶病延年而已。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 原處尋之,可得。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 不可以曲作直。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
顯示網友評論 :
第 52 卦 艮為山
卦辭 艮:艮其背,不獲其身,行其庭,不見其人,無咎。
彖曰 艮,止也。時止則止,時行則行,動靜不失其時,其道光明。艮其止,止其所也。上下敵應,不相與也。是以不獲其身,行其庭不見其人,無咎也。
象曰 兼山,艮﹔君子以思不出其位。
上九
  爻辭: 敦艮,吉。
象曰: 敦艮之吉,以厚終也。
六五
      爻辭: 艮其輔,言有序,悔亡。
象曰: 艮其輔,以中正也。
六四
      爻辭: 艮其身,無咎。
象曰: 艮其身,止諸躬也。
九三
  爻辭: 艮其限,列其夤,厲薰心。
象曰: 艮其限,危薰心也。
六二
      爻辭: 艮其腓,不拯其隨,其心不快。
象曰: 不拯其隨,未退聽也。
初六
      爻辭: 艮其趾,無咎,利永貞。
象曰: 艮其趾,未失正也。