Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 需,待也,雲在天上,陰陽未交,未可戰也。乾為君子,又為武人,屬主帥言。坎為酒,故曰「飲食宴樂」,蓋言行軍先備軍糧也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 玩爻辭,想是販運糧食或開設酒館之業也。曰「雲上于天」,是雲在上而雨未下,想是資本未集也。故曰需。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 風雲未際其會,尚有待也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 宜以飲食調劑,安樂自遣,遣久自愈。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
顯示網友評論 :
第 5 卦 水天需
卦辭 需:有孚,光亨,貞吉。利涉大川。
彖曰 需,須也﹔險在前也。剛健而不陷,其義不困窮矣。需有孚,光亨,貞吉。位乎天位,以正中也。利涉大川,往有功也。
象曰 雲上於天,需﹔君子以飲食宴樂。
上六
      爻辭: 入于穴,有不速之客三人來,敬之終吉。
象曰: 不速之客來,敬之終吉。雖不當位,未大失也。
九五
  爻辭: 需于酒食,貞吉。
象曰: 酒食貞吉,以中正也。
六四
      爻辭: 需于血,出自穴。
象曰: 需于血,順以聽也。
九三
  爻辭: 需于泥,致寇至。
象曰: 需于泥,災在外也。自我致寇,敬慎不敗也。
九二
  爻辭: 需于沙。小有言,終吉。
象曰: 需于沙,衍在中也。雖小有言,以終吉也。
初九
  爻辭: 需于郊。利用恆,無咎。
象曰: 需于郊,不犯難行也。利用恆,無咎﹔未失常也。