Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 資財既竭,時事又違,爻取往凶來吉,不如歸來,得可免困。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 是為孤城危急之時,唯竭力圖存,生死在所不計也。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 名成則身難保,身存則名恐敗,唯善自處之。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 宅中有枯井,防致損命。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 困窮至此,宜自安命。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 彖曰「剛揜」,男必夭命,女必守寡,易位為節,女必能守節成名。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 腎水虧弱,症象已危。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 不特訟不能直,且防因訟損命。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 在外困苦不堪,且有生命之憂。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 墜入深潭之下,不可復得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
顯示網友評論 :
第 47 卦 澤水困
卦辭 困:亨,貞,大人吉,無咎,有言不信。
彖曰 困,剛掩也。險以說,困而不失其所,亨﹔其唯君子乎?貞大人吉,以剛中也。有言不信,尚口乃窮也。
象曰 澤無水,困﹔君子以致命遂志。
上六
      爻辭: 困于葛藟,于臲卼,曰動悔。有悔,征吉。
象曰: 困于葛臲卼,未當也。動悔,有悔吉,行也。
九五
  爻辭: 劓刖,困于赤紱,乃徐有說,利用祭祀。
象曰: 劓刖,志未得也。乃徐有說,以中直也。利用祭祀,受福也。
九四
  爻辭: 來徐徐,困于金車,吝,有終。
象曰: 來徐徐,志在下也。雖不當位,有與也。
六三
      爻辭: 困于石,據于蒺藜,入于其宮,不見其妻,凶。
象曰: 據于蒺藜,乘剛也。入于其宮,不見其妻,不祥也。
九二
  爻辭: 困于酒食,朱紱方來,利用亨祀,征凶,無咎。
象曰: 困于酒食,中有慶也。
初六
      爻辭: 臀困于株木,入于幽谷,三歲不覿。
象曰: 入于幽谷,幽不明也。