Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 軍令迅速,賞必信,罰必行,有席捲天下之勢。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 為商為利,宜販運遠方,可以隨在獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 好運盛行,能使四方聞名。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有名揚四海之象。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 婚禮所重,在父母之命,媒妁之言,猶政事之有誥命也。得其正,則天下可行也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅防有被風傾圯之慮。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 小兒為驚風,大人為肝風,防有四肢不仁,或手足牽拘之症。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 此訟牽連甚廣,一時未得罷休。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 竊者已遠颺,難以再得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
顯示網友評論 :
第 44 卦 天風姤
卦辭 姤:女壯,勿用取女。
彖曰 姤,遇也,柔遇剛也。勿用取女,不可與長也。天地相遇,品物咸章也。剛遇中正,天下大行也。姤之時義大矣哉!
象曰 天下有風,姤﹔后以施命誥四方。
上九
  爻辭: 姤其角,吝,無咎。
象曰: 姤其角,上窮吝也。
九五
  爻辭: 以杞包瓜,含章,有隕自天。
象曰: 九五含章,中正也。有隕自天,志不舍命也。
九四
  爻辭: 包無魚,起凶。
象曰: 無魚之凶,遠民也。
九三
  爻辭: 臀無膚,其行次且,厲,無大咎。
象曰: 其行次且,行未牽也。
九二
  爻辭: 包有魚,無咎,不利賓。
象曰: 包有魚,義不及賓也。
初六
      爻辭: 系于金柅,貞吉,有攸往,見凶,羸豕孚蹢躅。
象曰: 系于金柅,柔道牽也。