Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 得时得令,「雷雨之动满盈」,大利。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 威武一振,有大寇翦灭,小寇服从之象。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有声震百里,泽被群生之兆。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 天盘有动,地盘有难,宜祈祷解免。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 灾难解脱,大有奋发振作之象。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 震雷坎雨,阴阳交济,生育畅茂,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 幸得宽宥无罪。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 一时可归,防小有灾难,无咎。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
显示网友评论 :
第 40 卦 雷水解
卦主
卦辞 解:利西南,无所往,其来复吉。有攸往,夙吉。
彖曰 解,险以动,动而免乎险,解。解利西南,往得众也。其来复吉,乃得中也。有攸往夙吉,往有功也。天地解,而雷雨作,雷雨作,而百果草木皆甲坼,解之时义大矣哉!
象曰 雷雨作,解;君子以赦过宥罪。
上六
      爻辞: 公用射隼,于高墉之上,获之,无不利。
象曰: 公用射隼,以解悖也。
六五
      爻辞: 君子维有解,吉;有孚于小人。
象曰: 君子有解,小人退也。
九四
  爻辞: 解而拇,朋至斯孚。
象曰: 解而拇,未当位也。
六三
      爻辞: 负且乘,致寇至,贞吝。
象曰: 负且乘,亦可丑也,自我致戎,又谁咎也。
九二
  爻辞: 田获三狐,得黄矢,贞吉。
象曰: 九二贞吉,得中道也。
初六
      爻辞: 无咎。
象曰: 刚柔之际,义无咎也。