Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 《尔雅》云:「风与火为庉」。「庉」,聚也,有屯聚货物之象。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 风行远,火炎上,有高升远到之象;言行者,出身加民之具,功名可必。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 防有火灾。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 风得火而愈旺,火得风而益炽,正是时运全盛之会,然人邪则邪,人善则善,言行之间,最宜加勉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 家人一卦,象取夫妇,离火巽风皆女,或长女为姊,中女为娣之象,或为两姓对结之亲。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是风火上升,痰多气喘之症,一时不治。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
显示网友评论 :
第 37 卦 风火家人
卦主
卦辞 家人:利女贞。
彖曰 家人,女正位乎内,男正位乎外,男女正,天地之大义也。家人有严君焉,父母之谓也。父父,子子,兄兄,弟弟,夫夫,妇妇,而家道正;正家而天下定矣。
象曰 风自火出,家人;君子以言有物,而行有恒。
上九
  爻辞: 有孚威如,终吉。
象曰: 威如之吉,反身之谓也。
九五
  爻辞: 王假有家,勿恤吉。
象曰: 王假有家,交相爱也。
六四
      爻辞: 富家,大吉。
象曰: 富家大吉,顺在位也。
九三
  爻辞: 家人嗃嗃,悔厉吉;妇子嘻嘻,终吝。
象曰: 家人嗃嗃,未失也;妇子嘻嘻,失家节也。
六二
      爻辞: 无攸遂,在中馈,贞吉。
象曰: 六二之吉,顺以巽也。
初九
  爻辞: 闲有家,悔亡。
象曰: 闲有家,志未变也。