Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 当大军初发,顺道而进,宜日战,不宜夜攻。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 最利煤炭地火等生业,取其明也。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有功名指日高升之象。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅朝东南,高敞明朗,得太阳吉曜照临,大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 正当好运新来,犹朝日初出,渐升渐高,明光普照也。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 宜返而自讼。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 在明堂中寻之,得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
显示网友评论 :
第 35 卦 火地晋
卦主
卦辞 晋:康侯用锡马蕃庶,昼日三接。
彖曰 晋,进也。明出地上,顺而丽乎大明,柔进而上行。是以康侯用锡马蕃庶,昼日三接也。
象曰 明出地上,晋;君子以自昭明德。
上九
  爻辞: 晋其角,维用伐邑,厉吉无咎,贞吝。
象曰: 维用伐邑,道未光也。
六五
      爻辞: 悔亡,失得勿恤,往吉无不利。
象曰: 失得勿恤,往有庆也。
九四
  爻辞: 晋如硕鼠,贞厉。
象曰: 硕鼠贞厉,位不当也。
六三
      爻辞: 众允,悔亡。
象曰: 众允之,志上行也。
六二
      爻辞: 晋如,愁如,贞吉。受兹介福,于其王母。
象曰: 受之介福,以中正也。
初六
      爻辞: 晋如,摧如,贞吉。罔孚,裕无咎。
象曰: 晋如,摧如;独行正也。裕无咎;未受命也。