Skip navigation
專業論命首選:論命平台
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 军事强盛,有疾雷不及掩耳之势;但兵骄必败,所当深戒。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 雷在天上,是货价高标之象,得价而售,不可过贪。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 雷声远震,必得成名。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 防有火灾,宜祷。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 震为雷,亦为足,防有足疾,不能行也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 震为乾之长男,巽为坤之长女,是天合也,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 雷一过而无形,恐此物不能复得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
显示网友评论 :
第 34 卦 雷天大壮
卦辞 大壮:利贞。
彖曰 大壮,大者壮也。刚以动,故壮。大壮利贞;大者正也。正大而天地之情可见矣!
象曰 雷在天上,大壮;君子以非礼勿履。
上六
      爻辞: 羝羊触藩,不能退,不能遂,无攸利,艰则吉。
象曰: 不能退,不能遂,不祥也。艰则吉,咎不长也。
六五
      爻辞: 丧羊于易,无悔。
象曰: 丧羊于易,位不当也。
九四
  爻辞: 贞吉悔亡,藩决不羸,壮于大舆之輹。
象曰: 藩决不羸,尚往也。
九三
  爻辞: 小人用壮,君子用罔,贞厉。羝羊触藩,羸其角。
象曰: 小人用壮,君子罔也。
九二
  爻辞: 贞吉。
象曰: 九二贞吉,以中也。
初九
  爻辞: 壮于趾,征凶,有孚。
象曰: 壮于趾,其孚穷也。