Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 防前進有山,山間有敵埋伏,致遭敗北。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 恐一時物價漲落不同,相去甚遠。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 宜退隱,不宜進見。君子吉,小人否。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅近山,前面空闊遼遠,防有陰祟。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 病有鬼祟,宜敬而遠之,以避居為吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 二五陰陽,本屬相應,但邪正不同,以謝絕之為吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
顯示網友評論 :
第 33 卦 天山遯
卦辭 遯:亨,小利貞。
彖曰 遯亨,遯而亨也。剛當位而應,與時行也。小利貞,浸而長也。遯之時義大矣哉!
象曰 天下有山,遯﹔君子以遠小人,不惡而嚴。
上九
  爻辭: 肥遯,無不利。
象曰: 肥遯,無不利﹔無所疑也。
九五
  爻辭: 嘉遯,貞吉。
象曰: 嘉遯貞吉,以正志也。
九四
  爻辭: 好遯。君子吉,小人否。
象曰: 君子好遯,小人否也。
九三
  爻辭: 係遯,有疾厲,畜臣妾吉。
象曰: 係遯之厲,有疾憊也。畜臣妾吉,不可大事也。
六二
      爻辭: 執之用黃牛之革,莫之勝說。
象曰: 執用黃牛,固志也。
初六
      爻辭: 遯尾,厲,勿用有攸往。
象曰: 遯尾之厲,不往何災也。