Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 軍隊前進,防有坑陷,山谷間防有埋伏,固守城池,防敵兵潛通地道,皆當謹慎。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 山澤為生財之地,即財源也。「以虛受人」,是以購入物產,販運轉售,必獲大利。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 兩造必是少年意氣相爭,訟宜和解而止為善。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 「山上」者高附之象,「山上有澤」,澤者積水低洼之處。有居高思危之意,唯宜虛以待人,功名可長保也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 卦為山澤通氣,主兩姓和好,大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是虛弱之症,宜服滋補之劑。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅必傍山臨水,知其所止,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 必墜入空洞有水之處,不能復得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
顯示網友評論 :
第 31 卦 澤山咸
卦辭 咸:亨,利貞,取女吉。
彖曰 咸,感也。柔上而剛下,二氣感應以相與,止而說,男下女,是以亨利貞,取女吉也。天地感而萬物化生,聖人感人心而天下和平﹔觀其所感,而天地萬物之情可見矣!
象曰 山上有澤,咸﹔君子以虛受人。
上六
      爻辭: 咸其輔頰舌。
象曰: 咸其輔頰舌,滕口說也。
九五
  爻辭: 咸其脢,無悔。
象曰: 咸其脢,志末也。
九四
  爻辭: 貞吉,悔亡,憧憧往來,朋從爾思。
象曰: 貞吉,悔亡,未感害也。憧憧往來,未光大也。
九三
  爻辭: 咸其股,執其隨,往吝。
象曰: 咸其股,亦不處也。志在隨人,所執下也。
六二
      爻辭: 咸其腓,凶,居吉。
象曰: 雖凶,居吉,順不害也。
初六
      爻辭: 咸其拇。
象曰: 咸其拇,志在外也。