Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 有敌兵频番侵袭之势,宜时刻提防。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 财如流水,源源而来,可久可大,商运亨通。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有逐步升腾之象。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅外北首,必有坑陷,泉流不息,坎辰在子,上值虚危,危主盖屋,恐邻居有营造之象。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 防是水泻之症,历久未愈,宜祷,取「樽酒簋贰」之义。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 亲上加亲,有重复联亲之象。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
显示网友评论 :
第 29 卦 坎为水
卦主
卦辞 坎:习坎,有孚维心,亨,行有尚。
彖曰 习坎,重险也。水流而不盈,行险而不失其信。维心亨,乃以刚中也。行有尚,往有功也。天险不可升也,地险山川丘陵也,王公设险以守其国,坎之时用大矣哉!
象曰 水洊至,习坎;君子以常德行,习教事。
上六
      爻辞: 系用徽纆,寘于丛棘,三岁不得,凶。
象曰: 上六失道,凶三岁也。
九五
  爻辞: 坎不盈,只既平,无咎。
象曰: 坎不盈,中未大也。
六四
      爻辞: 樽酒簋贰,用缶,纳约自牖,终无咎。
象曰: 樽酒簋贰,刚柔际也。
六三
      爻辞: 来之坎坎,险且枕,入于坎窞,勿用。
象曰: 来之坎坎,终无功也。
九二
  爻辞: 坎有险,求小得。
象曰: 求小得,未出中也。
初六
      爻辞: 习坎,入于坎窞,凶。
象曰: 习坎入坎,失道凶也。