Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 有風雷疾卷之勢,可以掠得土地,收獲民眾。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 販運洋貨,風險須防。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下正當振作有為,宜出外歷覽,不宜杜門靜守。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 得平勻斷結。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 宅中或舊有供奉神佛,或皈入教門之家,或是家主設館教徒。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 風濕之症,宜流行活動,血調而風自息。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 天時 有風即晴。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 遠遊吉,傳教更好。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 初在地上,被風吹遠,宜遍尋之。可得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
顯示網友評論 :
第 20 卦 風地觀
卦辭 觀:盥而不荐,有孚顒若。
彖曰 大觀在上,順而巽,中正以觀天下。觀,盥而不荐,有孚顒若,下觀而化也。觀天之神道,而四時不忒,聖人以神道設教,而天下服矣。
象曰 風行地上,觀﹔先王以省方,觀民設教。
上九
  爻辭: 觀其生,君子無咎。
象曰: 觀其生,志未平也。
九五
  爻辭: 觀我生,君子無咎。
象曰: 觀我生,觀民也。
六四
      爻辭: 觀國之光,利用賓于王。
象曰: 觀國之光,尚賓也。
六三
      爻辭: 觀我生,進退。
象曰: 觀我生,進退﹔未失道也。
六二
      爻辭: 窺觀,利女貞。
象曰: 窺觀女貞,亦可醜也。
初六
      爻辭: 童觀,小人無咎,君子吝。
象曰: 初六童觀,小人道也。