Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 其陣宜臨水處,不特一時得勝,且有萬民歸服之象。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 澤為貨物,地為販運之地也,得此占,其獲利厚而尤遠。大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下作事,恰如一潭活水,流行自在,好運正長。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 恐久久不了。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅必近水澤之鄉,家業正旺,財丁兩盛。大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 其命可保,其病必延久,一時難愈。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 兩姓和合,五世其昌。大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 一時未歸。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 川岸處覓之可得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
顯示網友評論 :
第 19 卦 地澤臨
卦辭 臨:元,亨,利,貞。至于八月有凶。
彖曰 臨,剛浸而長。說而順,剛中而應,大亨以正,天之道也。至于八月有凶,消不久也。
象曰 澤上有地,臨﹔君子以教思無窮,容保民無疆。
上六
      爻辭: 敦臨,吉無咎。
象曰: 敦臨之吉,志在內也。
六五
      爻辭: 知臨,大君之宜,吉。
象曰: 大君之宜,行中之謂也。
六四
      爻辭: 至臨,無咎。
象曰: 至臨無咎,位當也。
六三
      爻辭: 甘臨,無攸利。既憂之,無咎。
象曰: 甘臨,位不當也。既憂之,咎不長也。
九二
  爻辭: 咸臨,吉無不利。
象曰: 咸臨,吉無不利﹔未順命也。
初九
  爻辭: 咸臨,貞吉。
象曰: 咸臨貞吉,志行正也。