Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 不利攻,宜退守。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 宜买入,不宜卖出,隐藏待价,其象于「大往小来」见之。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下诸事不利,宜慎守,不宜妄动。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 謀事 不成。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 有分离之象。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 惟宜克俭克勤,方可免祸。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是痞隔之症,宜节饮食。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 须就左右近处,寻觅自见。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 恐生男不育。
显示网友评论 :
第 12 卦 天地否
卦主
卦辞 否:否之匪人,不利君子贞,大往小来。
彖曰 否之匪人,不利君子贞。大往小来,则是天地不交,而万物不通也;上下不交,而天下无邦也。内阴而外阳,内柔而外刚,内小人而外君子。小人道长,君子道消也。
象曰 天地不交,否;君子以俭德辟难,不可荣以禄。
上九
  爻辞: 倾否,先否后喜。
象曰: 否终则倾,何可长也。
九五
  爻辞: 休否,大人吉。其亡其亡,系于苞桑。
象曰: 大人之吉,位正当也。
九四
  爻辞: 有命无咎,畴离祉。
象曰: 有命无咎,志行也。
六三
      爻辞: 包羞。
象曰: 包羞,位不当也。
六二
      爻辞: 包承。小人吉,大人否亨。
象曰: 大人否亨,不乱群也。
初六
      爻辞: 拔茅茹,以其汇,贞吉亨。
象曰: 拔茅贞吉,志在君也。