Skip navigation
卦主
水地比 卦象
象曰:地上有水,比﹔先王以建萬國,親諸侯。
彖曰:比,吉也,比,輔也,下順從也。原筮元永貞,無咎,以剛中也。不寧方來,上下應也。後夫凶,其道窮也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 玩爻象,其軍威之盛,有如水就下,沛然莫禦之勢。一戰平定,即當列土分封,建立屏藩。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 水在地上,無處不流通,商業亦以營商為利。比,親比也,得親比之人以共事,斯商業可垂永遠矣。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 建國封侯為士生榮顯之極品也;比反師,師上六曰「大君有命,開國承家」此之謂也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 是必低洼近水,亦比近貴人之宅。宅基大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 坤為地,為腹,坎為水,為心。恐是心腹水腫之症。諸侯能治國,猶醫能治病,宜切近求治。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 比,比好也,地與水,本相親比,占婚得此,必卜百年好合,且主貴。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女,主貴。
水地比 » 卦象
2011/01/28 16:07
《周易注》 比
[b]比,吉。原筮,元永貞,无咎。不寧方來,後夫凶。[/b] [b]彖曰:比,吉也;比,輔也。下順從也。原筮,元永貞,无咎,以剛中也。[/b] 【注】處比之時,將原筮以求无咎,其唯元永貞乎!夫群黨

觀看全文 (802 字)

水地比 » 卦象
2011/01/18 09:35
《京房易傳》 坤下坎上 比
反本復位,陰陽相定,六爻交互,一氣在也。水在地上,九五居尊,萬民服也。(比卦一陽五陰,少者為貴,眾之所尊者也。)比親於物,物亦附焉。原筮於宗,歸之於眾。諸侯列土,君上崇之,奉於宗祧,盟契無差,邦必昌矣

觀看全文 (258 字)

水地比 » 卦象
2011/01/03 19:57
《周易本義》比卦
●[比卦 坤下坎上] [b]●[比,吉。原筮,元永貞,无咎。不寧方來,後夫凶。][/b] 比,毗意反。 比,親輔也。 九五以陽剛居上之中,而得其正。 上下五陰,比而從之,以一人而撫萬邦,以四海而仰一人

觀看全文 (789 字)