Skip navigation
卦主
天水訟 九四
象曰:復即命,渝安貞﹔不失也。
彖曰:訟,上剛下險,險而健,訟。訟有孚窒,惕中吉,剛來而得中也。終凶﹔訟不可成也。利見大人﹔尚中正也。不利涉大川﹔入于淵也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 四與初為敵,初既「不永所事」,四亦克無可克,故曰「不克」。乾為君,「命」,君命也,凱旋而復命于君。戰,危事也,變危而安,故吉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 玩爻象,知其商業必與初爻合辦,初既「不永所事」,四亦復而「即命」,復命猶言罷事也,故吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 內卦坎為女家,外卦乾為男家,坎初曰「不永所事」,四亦復而「即命」,是變計改婚也。象曰「不失也」,謂不失其道也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 至致不克,凶象也。「復」謂重生也。坎為疾,為炎,乾為生,為慶,復命即復乾也。變而得安,故吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
天水訟 » 九四
2013/08/31 15:32
《高島斷易》0607-訟 九四
九四,不克訟,復即命,渝,安貞,吉。 《象傳》曰:復即命,渝,安貞,不失也。 四爻承五履三而應初,初既「不永所事」,四雖剛健欲訟,無與對敵,亦即得中止。 且所謂「不克訟」者,與二爻同

觀看全文 (410 字)

天水訟 » 九四
2011/01/12 21:58
友人某,商店甲幹也,一日來告曰:余自主人開店之始,拮拮据勉勵,以興主人之家產。近來主人因世運變遷,改其面目,別興新事業,又雇聘學士等,給之以過分之金,某則依然甲干而已…」
友人某,商店甲幹也,一日來告曰:余自主人開店之始,拮拮据勉勵,以興主人之家產。近來主人因世運變遷,改其面目,別興新事業,又雇聘學士等,給之以過分之金,某則依然甲幹而已,其給金亦不及學士等。某屈居人下,

觀看全文 (290 字)