Skip navigation
卦主
澤火革 上六
象曰:君子豹變,其文蔚也。小人革面,順以從君也。
彖曰:革,水火相息,二女同居,其志不相得,曰革。己日乃孚﹔革而信也。文明以說,大亨以正,革而當,其悔乃亡。天地革而四時成,湯武革命,順乎天而應乎人,革之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 軍用多取獸名,兕甲虎賁,皆用之以煥其文而揚其威也。上六爻已終,謂戰已定,宜罷兵退守,不宜前往。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 創業以來,有名有利,已臻美備,此後宜知足謹守。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運當全盛,光華顯著,惟宜守成,無事紛更。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 上居卦之終,功名已極,勸令功成身退,所謂「人死留名,豹死留皮」也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 上與三應,九三陽也,上六陰也,三曰「三就.有孚.」,當再三求合,自可成就,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 爻位在上,其宅基必高。曰「征凶」,知遷移不利;曰「居貞吉」,知居之得安也。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 物已變革,尋亦不得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
澤火革 » 上六
2013/09/13 11:39
《高島斷易》4909-革 上六
上六,君子豹變,小人革面,征凶,居貞吉。 《象傳》曰:君子豹變,其文蔚也。小人革面,順以從君也。 上爻居卦之極,有德無位,必是去位之賢大夫也,故稱「君子」。 豹飾,大夫之服,故曰「豹

觀看全文 (458 字)

澤火革 » 上六
2011/01/10 12:38
縉紳某來,請占氣運,筮得革之同人。
此卦一變舊弊,改進文明之卦也。 今占得上爻,曰「君子豹變」,「君子」者,謂有德無位者也,豹亦為隱居之獸,正合貴下退位閒居之象也。 想曩時贊襄維新之治,以成「虎變」之文,貴下固與有功焉。豹較虎而小,

觀看全文 (132 字)