Skip navigation
卦主
澤火革 初九
象曰:鞏用黃牛,不可以有為也。
彖曰:革,水火相息,二女同居,其志不相得,曰革。己日乃孚﹔革而信也。文明以說,大亨以正,革而當,其悔乃亡。天地革而四時成,湯武革命,順乎天而應乎人,革之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 商業初成,宜先立鞏固之基,未可妄事更張也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 好運初來,猶宜固守,不可妄動。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 初出求名,其才未充,其時尚早,必待四五年後,方能變化騰達。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 男女之年尚幼,未可擬親,俟三年後,可以成就。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅薪造,屋宇堅固。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 胃火微弱,脾土過強,致中腹脹硬,有類黃疸之症。藥宜消積健脾以治之。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 必是健訟,未易斷結。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
澤火革 » 初九
2013/09/13 11:37
《高島斷易》4904-革 初九
初九,鞏用黃牛之革。 《象傳》曰:鞏用黃牛,不可以有為也。 [離]為黃牛,革為牛皮。 「鞏」,揚子《方言》謂炎乾也,是皮方去毛,以火乾之,猶未成其革也。 初居[離]之始,其象如之。

觀看全文 (301 字)

澤火革 » 初九
2011/01/10 12:21
某友來,為攝綿土生意,願出資金,與余合業,請卜一卦,以決盈虧。筮得革之咸。
卦體澤上火下,澤本為水土之合,火又能生土,革者,合水火以革土也,其象與製造攝綿土,適相符合。 占得初爻,為生意在發靭之始,爻辭曰「鞏用黃牛之革。」。黃,中央之色,牛屬土,「革」皮也,土之外面,亦稱皮

觀看全文 (204 字)