Skip navigation
Oppression (Exhaustion) 63
象曰:據于蒺藜,乘剛也。入于其宮,不見其妻,不祥也。
彖曰:困,剛掩也。險以說,困而不失其所,亨﹔其唯君子乎?貞大人吉,以剛中也。有言不信,尚口乃窮也。