Skip navigation
天風姤 九四
象曰:無魚之凶,遠民也。
彖曰:姤,遇也,柔遇剛也。勿用取女,不可與長也。天地相遇,品物咸章也。剛遇中正,天下大行也。姤之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 主將才力微薄,不能包容眾軍,防有兵變之禍。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 「包無魚」,有囊裏空虛之象,何以獲利?。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 剛變而柔,運途不正,氣量淺狹,是以多凶。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 魚喜得水,人喜得名,無魚則水涸,無名則人窮,故凶。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 婚姻之道,重在生育,「包無魚」,言無胎孕也。凶。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 象曰「遠民」,此宅必在民居相遠之地,孤村也。恐有不測之災。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 魚陰象,無魚是陰已虧極,陽不能包,必凶。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
天風姤 » 九四卦象
2013/07/24 02:11
《高島斷易》4407-姤 九四
九四,包无魚,起凶。 《象傳》曰:无魚之凶,遠民也。 四入[乾],復變而為[巽],[巽]為魚,魚已為二所包,故「無魚」。 蓋天包乎地,陽包乎陰,得所包而「含宏光大」,並育無害,此二之

觀看全文 (327 字)

天風姤 » 九四卦象
2011/01/10 01:40
有友人來占氣運,筮得姤之巽。
卦象為天下有風,風之起也,忽焉而來,忽焉而去,有不期而相遇者也。在人則為意外之遭逢也。 今占得四爻,四爻入乾,乾為包,變而為巽,巽為魚,四欲包魚,而魚先為二所有,故欲包而無魚也。 足下占問之意,想

觀看全文 (125 字)