Skip navigation
天風姤 初六
象曰:系于金柅,柔道牽也。
彖曰:姤,遇也,柔遇剛也。勿用取女,不可與長也。天地相遇,品物咸章也。剛遇中正,天下大行也。姤之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 初爻為出軍之始,巽象陰柔,兵力必弱,顯見固守則吉,躁進則凶。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 利坐賈,不利行商。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下運途,有所牽制,不可妄動,妄動必凶。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 宜守舊而已。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 九家易曰。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅防有閨範不修之羞。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 此病是陰弱之症,宜安居靜養。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 必為繩索所繫,即尋即得,過日不能得也。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 在外必有女子牽連,不能即歸。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
天風姤 » 初六卦象
2013/07/24 02:09
《高島斷易》4404-姤 初六
初六,繫于金柅,貞吉,有攸往,見凶,羸豕孚蹢躅。 《象傳》曰:繫于金柅,柔道牽也。 初得[巽]下一陰,女象也。 [乾]為金,[巽]為木,木入金,成柅之象,故曰「金柅」。 「金柅」,

觀看全文 (486 字)

天風姤 » 初六卦象
2011/01/10 01:27
明治十八年(1885)十二月,鳥尾得庵居士來訪,談及東歐亂事。居士謂予曰:「方今保加利亞,羅馬尼亞兩國暴動,關係全歐大局,子幸占其結果。」筮得姤之乾。
姤者,遇也,是必率然相遇而啟釁也。 初爻屬巽,一陰微弱,是必小國也。初應在四,四曰「包無魚」,是為包藏禍心,因而起凶者也,意者其在俄羅斯乎? 在保羅二國,能各安疆界,共相修好,如否卦所云「其亡其亡

觀看全文 (305 字)