Skip navigation
地火明夷 初九
象曰:君子于行,義不食也。
彖曰:明入地中,明夷。內文明而外柔順,以蒙大難,文王以之。利艱貞,晦其明也,內難而能正其志,箕子以之。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 为营中粮食已尽,且宜暂退。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 明夷者,恐资本有伤,运货远行,有中途受难之象,又恐主人啧有烦言也。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 于飞.垂其翼,明示以不能腾达之象。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅必是租典,非己屋也,故有主人;「三日不食」,有破灶不坎之象,不利,宜迁。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 初运不佳,唯其善自保全,得以无害。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 初爻与四相应,而反相害,婚姻不谐。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。