Skip navigation
卦主
雷風恆 上六 爻辭 振恆,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 上為主帥,行軍之道,全在鎮定,若妄動喜功,必無成也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 上為一卦之歸宿,是商業歸結之時也,當歸結而不歸,收發無時,終無結局也。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 上處卦之終,功名已盡,若復癡心妄求,不特無成,恐反致禍。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 必是晚年續娶也,無須再娶,娶則必凶。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅已舊,不必改作,改作必凶。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 宜急罷訟。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 不得。
雷風恆 » 上六爻辭
2011/01/15 19:56
《周易正義》3214-恆上六
[b]●[上六:振恆,凶。][/b] 夫靜為躁君,安為動主。 故安者上之所處也,靜者可久之道也。 處卦之上,居動之極,以此為恆,無施而得也。 [疏]正義曰: 「振恆凶」者,振,動也。 凡處於上者,當守靜以制動。 今上六居恆之上,處動之極,以振為恆,所以「凶」也。

觀看全文 (92 字)