Skip navigation
新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
山天大畜 六四 象曰 六四元吉,有喜也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 有强邻压制小国之象,幸四与上相应合志,得以保全,有喜。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 爻曰「童牛」,谓初阳也,意以贸易新出,时货为利。「牿」牢也,意以畜积固藏为利,故曰「元吉」。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 六四辰在丑,上值斗,石氏曰「斗,将相爵禄之位」;又「丑,其禽为牛」。孔子曰。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 乾为门,艮为庭,为庐,为居,为舍,皆有家宅之象。「童牛」者,谓初九也,牿之者四也。初九者,阳之初也,必是初造之宅,为四所牿;必门前途径有阻,不能进行。然终必亨通,故曰「有喜」。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 曰「童牛」者,意必老牛舐犊,灾在幼子。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 「童牛之牿」,说文云「牿,牛马牢也」,恐有囚牢之灾。至上九曰天之衢亨,当解脱而有喜也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 六四辰在丑,丑上值牵牛;四应初九,初九辰在子,上值女。曰「童牛」,必是少年结姻,大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。