Skip navigation
新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
山天大畜 九二
象曰:輿說輻,中無尤也。
彖曰:大畜,剛健篤實輝光,日新其德,剛上而尚賢。能止健,大正也。不家食吉,養賢也。利涉大川,應乎天也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 若锐意径进,防有辙乱旗靡之祸,致一败不可复收,惟以退为进,斯无尤矣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 凡有货物,宜早脱售,虽无大利,亦无耗失。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 宜待时,无躁进也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 必是破败旧家,唯其能退然自守,家业自有复兴之象,故无尤也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 定是腹疾,一时难愈,然无害也。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 败而复合。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 小畜三爻「舆说輹.夫妻反目」,不吉也;此二爻得中,与五相应,五居尊位,必是贵婿。大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男,防有足疾。