Skip navigation
風地觀 九五
象曰:觀我生,觀民也。
彖曰:大觀在上,順而巽,中正以觀天下。觀,盥而不荐,有孚顒若,下觀而化也。觀天之神道,而四時不忒,聖人以神道設教,而天下服矣。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 當審察己營,所謂知己,乃能知彼也。可獲大勝。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 當由我把定主意,買賣販運,無不利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下運得其正,直道而行,無往不利。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅必由我建造,君子居之,大利。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 有命在天,無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 即返。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 仍在身邊,未失也。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生貴子。
風地觀 » 九五卦象
2011/01/09 00:16
友人某為推選會社社長,請占會社之盛衰,筮得觀之剝。
此卦名觀,有上下互觀之義,下之觀上,仰其威儀;上之觀下,察其賢否。 今占得五爻,曰「觀我生」,則是返而觀己也,謂我而不善,何能望人之善;我而善,自足化人之不善,故觀人不如觀我。 今足下選充社長,為

觀看全文 (152 字)