Skip navigation
風地觀 六三
象曰:觀我生,進退﹔未失道也。
彖曰:大觀在上,順而巽,中正以觀天下。觀,盥而不荐,有孚顒若,下觀而化也。觀天之神道,而四時不忒,聖人以神道設教,而天下服矣。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 宜審察軍情,隨機應變,決不致敗。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 謹慎把握,隨買隨賣,聽時計價,決無失也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下運卻平平,能度德量力,不自妄動,雖無所得,亦無失也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 宜舊宅,不宜轉移。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 宜息心自養,可保無虞。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 歸心猶豫未決。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 即得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
風地觀 » 六三卦象
2011/01/09 00:16
友人來訪,云同業者三名糾合,欲創始漁業於北海道,請占前途吉凶,筮得觀之漸。
觀,風行地上之卦也。風之為物,不可目觀,以物之動搖,始知有風。 占之事業,以座上之談論,與最初之胸算,雖如容易,至其實際,有遭遇意外變動之象。 今三名聯合,創始漁業,其他二人,比足下才智金力,皆居

觀看全文 (198 字)