Skip navigation
風地觀 卦象
象曰:風行地上,觀﹔先王以省方,觀民設教。
彖曰:大觀在上,順而巽,中正以觀天下。觀,盥而不荐,有孚顒若,下觀而化也。觀天之神道,而四時不忒,聖人以神道設教,而天下服矣。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 有風雷疾卷之勢,可以掠得土地,收獲民眾。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 販運洋貨,風險須防。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下正當振作有為,宜出外歷覽,不宜杜門靜守。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 得平勻斷結。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 宅中或舊有供奉神佛,或皈入教門之家,或是家主設館教徒。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 風濕之症,宜流行活動,血調而風自息。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 天時 有風即晴。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 遠遊吉,傳教更好。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 初在地上,被風吹遠,宜遍尋之。可得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
風地觀 » 卦象
2011/01/30 11:32
《周易注》 觀
[b]觀, 盥而不薦,有孚顒若[/b] 【注】王道之可觀者,莫盛乎宗廟。宗廟之可觀者,莫盛於盥也。至薦,簡略不足復觀,故觀盥而不觀薦也。孔子曰:「禘自既灌而往者。吾不欲觀之矣」!盡夫觀盛,則下觀而化

觀看全文 (743 字)

風地觀 » 卦象
2011/01/15 09:07
《京房易傳》 坤下巽上 觀
內象陰道已成,威權在臣。雖大觀在上,而陰道浸長。與巽為飛伏。諸侯臨世,(辛未土,壬午火。)反應元士而奉九五。(君位也。) 《易》云:「觀國之光,利用賓於王。」(臣道出於六四爻也。)建癸酉至戊寅,陰陽

觀看全文 (228 字)

風地觀 » 卦象
2011/01/04 14:59
《周易本義》觀卦
●[觀 坤下巽上] [b]●[觀,盥而不薦,有孚顒若。][/b] 觀,官奐反。下「大觀」、「以觀」之「觀」,《大象》「觀」字,並同。 觀者,有以示人而為人所仰也。 九五居上,四陰仰之,又內順外巽,而九

觀看全文 (831 字)