Skip navigation
專業論命首選:論命平台
坤為地 用六
象曰:用六永貞,以大終也。
彖曰:至哉坤元,萬物資生,乃順承天。坤厚載物,德合無疆。含弘光大,品物咸亨。牝馬地類,行地無疆,柔順利貞。君子攸行,先迷失道,後順得常。西南得朋,乃與類行﹔東北喪朋,乃終有慶。安貞之吉,應地無疆。
坤為地 » 用六
2013/07/24 19:41
《高島斷易》0210-坤 用六
用六,利永貞。 《象傳》曰:用六永貞,以大終也。 用六之義,己示之卷首。 「永」者,長也、遠也。[坤卦]之象純陰,為臣妻之義, 在人事則柔順貞正,而悠久有恆,不變其志,可以從君從夫

觀看全文 (278 字)