Skip navigation
卦主
地澤臨 象曰 澤上有地,臨﹔君子以教思無窮,容保民無疆。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 其陣宜臨水處,不特一時得勝,且有萬民歸服之象。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 澤為貨物,地為販運之地也,得此占,其獲利厚而尤遠。大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下作事,恰如一潭活水,流行自在,好運正長。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 恐久久不了。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅必近水澤之鄉,家業正旺,財丁兩盛。大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 其命可保,其病必延久,一時難愈。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 兩姓和合,五世其昌。大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 一時未歸。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 川岸處覓之可得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
地澤臨 » 象曰
2013/07/02 05:15
《高島斷易》1903-臨 象辭
《大象》曰:澤上有地,臨,君子以教思无窮,容保民无疆。 上卦之地高,下卦之澤卑,以上臨下,故曰[臨]。 夫臨下之道,不外教養二者。 [兌]取夫悅,教而能悅,以集其思也。 [坤]取夫順,

觀看全文 (331 字)

地澤臨 » 象曰
2011/01/11 22:17
《周易正義》1903-臨 象辭
●[《象》曰:澤上有地,臨。君子以教思無窮,容保民無疆。] 相臨之道,莫若說順也。不恃威制,得物之誠,故物無違也。 是以「君子教思無窮,容保民無疆」也。 [疏]「《象》曰」至「無疆」。 ○正義曰:

觀看全文 (168 字)