Skip navigation
卦主
澤雷隨 九四 爻辭 隨有獲,貞凶。有孚在道,以明,何咎。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 小勝後,防大敗。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 獲利後,防有意外之禍,必俟辨明方可。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下有凶有吉,利在單月,不利雙月,明年則吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 或新買新造,皆不吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 先凶後吉。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 始審凶,上控則無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 一時難覓,待後方見。
澤雷隨 » 九四爻辭
2011/01/11 17:44
《周易正義》1710-隨九四
●[九四:隨有獲,貞凶。有孚在道以明,何咎?] 處兌之初,下據二陰,三求繫己,不距則獲,故曰「隨有獲」也。 居於臣地,履非其位,以擅其民,失於臣道,違正者也,故曰「貞凶」。 體剛居說而得民心,能幹其事

觀看全文 (223 字)