Skip navigation
卦主
天地否 九五
象曰:大人之吉,位正當也。
彖曰:否之匪人,不利君子貞。大往小來,則是天地不交,而萬物不通也﹔上下不交,而天下無邦也。內陰而外陽,內柔而外剛,內小人而外君子。小人道長,君子道消也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 暫宜休戰。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 恰當絕好機會,但須改用伙友,謹慎做去,必獲利益。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下漸入佳境,惟安而不忘危,百事皆吉。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 和。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 祖業深厚。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 有礙。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 防難復得。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 不利。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 生產 大人無礙,小人難保。
天地否 » 九五
2013/07/05 09:17
《高島斷易》1208-否 九五
九五,休否,大人吉。其亡其亡,繫于苞桑。 《象傳》曰:大人之吉,位正當也。 「休否」者,謂能休止其否運。 「苞桑」者,謂桑之叢生者也。 「繫」,維繫也,謂繫之而堅牢也。 此爻剛健

觀看全文 (529 字)

天地否 » 九五
2011/01/12 04:04
明治十五(1882)年某月日,某貴顯來談曰︰「方今我國有四十萬之士族,皆以解舊祿陷貧困。夫衣食足而知禮儀,古今之常則,今此輩遭以窮厄,或轉而起不良之事,未可知也。欲代謀安置之策,請為一筮。」余曰︰「予亦向為此輩憂之,謹筮之。」筮得否之晉。
方今我國士族貧蹇,甚于窮民之慘者,無地無之。昔有乞丐之徒,其生來本貧,貧固其常,至于士族,本非貧者也。襲祖先之功績,得膺俸祿,生平不知經營為何事,衣租食稅,習慣為常。 維新一變,俄解世祿,於是百

觀看全文 (525 字)

天地否 » 九五
2011/01/12 03:53
明治十八年(1885)五月,出雲大社教正千家尊福君,枉過余庄,敘寒喧,既而曰︰「頃日傳聞政府為籌人民之歸向,有定國教之議,所謂國教者,我國固有之神教乎?或佛教乎?抑耶穌教乎?未悉廟議何屬。是雖非我儕所敢議,然欲預知其歸者,請勞一筮。」余乃先筮神道之氣運,筮得否之晉。
爻辭曰:「九五,休否,大人吉。其亡其亡,繫于苞桑。」 斷曰: 此卦陰進陽退,智述盛行,道德漸衰之象。 又[泰]為通,[否]為塞,占神道氣運,得此卦,即為神道閉塞之時也。 卦象陽

觀看全文 (339 字)