Skip navigation
地天泰 六五
象曰:以祉元吉,中以行愿也。
彖曰:泰,小往大來,吉亨。則是天地交,而萬物通也﹔上下交,而其志同也。內陽而外陰,內健而外順,內君子而外小人,君子道長,小人道消也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 宜贸达海外。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 得内助之贤。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下亨通,宜谦虚柔顺,万事皆吉。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 拾者必自来归还。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 宜远嫁远娶。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 必得神佑。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 主生贵女。